1 Allmänt

1.1 Dessa villkor reglerar omfattningen av samtliga tjänster som förmedlas av Pregal Media Records (PMR nedan) och förhållandet mellan PMR och kund.
1.2 Kund godkänner dessa villkor genom beställning av tjänst eller vara från PMR.
1.3 Kontohavare kan vara fysisk eller juridisk person; fysisk person måste vara bosatt i Sverige. För närvarande ingen beställning till utlandet.

2 Köpvillkor

2.1 Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag – Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.
2.2 Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att PMR lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.
2.3 PMR har rätt att placera logotyper såsom BIEM-ncb, compact DISC digital audio, P-märket följt av information om producentens(utgivarens) förbehåll på CD/DVD skivor samt trycksaker och annat. Allt i enlighet med STIM/ncb regelverk 2003. Likaså har PMR rätten att placera tillverknings-information från PMR på ovan nämnda trycksaker.
2.4 I de fall PMR inte blivit ålagda att tillverka, producera, redigera eller på annat sätt ändra kundens inskickade original-filer tar PMR inget som helst ansvar för ev missnöje med slutresultatet, såvida det inte skett tillverkningsfel. Kunden har allt ansvar för att inskickade orginal-filer, både musik- och bildfiler, håller den kvalité som krävs för det professionella slutresultat som förväntas från PMR. Fel som har sitt ursprung i kundens inskickade orginal-filer såsom ljudknäpp/volymskiftningar eller andra ljudrelaterade fel, färgavvikelser, fel storlek/upplösning eller andra grafikrelaterade fel ligger således inte på PMRs ansvar.
2.5 Efter lagd beställning skickas det normalt sett inom några timmar ut ett e-mail till beställaren. Detta e-mail är ej en orderbekräftelse eller en accept. Detta e-mail är en kopia på den data som skickats till oss och innehåller även kundnr och ordernr som du skall använda vid kontakter med oss. Vi ber dig kontrollera beställningen och dina adressuppgifter.

3 Priser

3.1 Alla priser är angivna i svenska kronor. Priserna på hemsidan kan visas både exkl och inkl moms. Moms tillkommer alltid. För privatpersoner sker försäljning mot kontant betalning. Med kontant betalning avses direktbetalning (dvs betalning i förskott). Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter i priser som visas på hemsidan.
3.2 Försäljning till bolag/företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning femton (15) dagar från fakturadatum. Försäljning till börsnoterade företag, stat, kommun och landsting sker mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum. Försäljning till privatperson sker genom förskottsbetalning. Vi krediterar för närvarande inte privatpersoner.
3.3 Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande diskonto från förfallodagen. Påminnelseavgift på 60 kr tillkommer dessutom vid extra utskick av påminnelsefaktura.
3.2 Fraktkostnad tillkommer samtliga beställningar, enligt det beräkningssätt som gäller för valt leveranssätt. PMR råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället, oavsett om priserna efter det att order lagts går antingen upp eller ner. Vi förbehåller oss för eventuella felaktigheter.

4 Leveranser

4.1 Alla av PMR saluförda varor är på hemsidan inkluderade i en leveranstid på normalt 2-4 veckor. PMR reserverar sig för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för dessa leveransindikeringar, vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat.
4.2 Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund.
4.3 Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis Posten, och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till PMR vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att PMR effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet.
4.4 Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats.
4.5 Över/under leverans kan förekomma med 10 %

5 Förändring av order

5.1 Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen.
5.2 Notera att order som redan gått i produktion av självklara skäl ej kan ändras. Ej heller avbeställas/annulleras av samma anledning.

6 Ej utlöst försändelse

6.1 Vid ej utlöst försändelse debiteras frakt tur och retur, postförskottsavgift. Utöver detta uttages en avgift motsvarande 10% av varuvärdet, dock lägst 80:- exkl moms (100:- inkl moms). Denna avgift avser täcka de kostnader vi haft i samband med effektuering av order, såsom lagerhållning, hantering, packning, återförsel av vara, värdeminskning samt eventuella inkassokostnader
6.2 I fall försändelse ej löses ut inom skälig tid från ankomst avhämtningsställe, vanligtvis inom nio (9) dagar från ankomst kan PMR komma att debitera ytterligare kostnader i form av värdeminskning samt ränta, motsvarande gällande diskonto +8%.
6.3 Beställda CD/DVD upptryckningar eller dupliceringar, trycksaker, promotionartiklar och annan specialbeställd vara kan inte PMR på något sätt vidare saluföra vilket leder till kassering och stora kostnader för PMR. PMR debiterar därför kund/beställare motsvarande tillverkningskostnad utöver ovanstående.

7 Ångerrätt

7.1 Som privatperson har man enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ett köp inom 7 arbetsdagar eller 14 kalenderdagar från den dag man mottog varan eller en väsentlig del av den. Vid köp av en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås.
7.2 Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer.
7.3 I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 20% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen. Vi hänvisar till 6:3 i fall det rör sig om varor som PMR ej kan vidare saluföra.

8 Transportskada/skadat gods

8.1 Om en vara/försändelse skadats i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold skall detta snarast anmälas till transportören/speditören, dock senast sju (7) dagar från mottagandet. Underlåtelse att anmäla transportskada inom denna tid förverkar reklamationsrätten på vara då det ej i efterhand kan bevisas hur skada uppstått.
8.2 Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

9 Returer

9.1 I samtliga fall en vara återsändes till oss skall vi dessförinnan ha försett kund med ett returnummer. Det är på kundens ansvar att begära returnummer, samt tillse att varan emballeras enligt våra rekommendationer, och att försändelsen märkes tydligt med returnummer.
9.2 Vid minsta osäkerhet om hur produkten bör förpackas – kontakta oss! Kund ombesörjer leverans till oss och vid giltigt returärende står vi för frakten tillbaka till kund. I det fall kund är privatkonsument gäller enligt Konsumentköplagen att kund har rätt att få alla eventuella fraktutlägg betalda vid giltigt returärende. Dock har företaget rätt att reglera hur sådan ersättning skall ske.

10 Information

10.1 Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och PMR kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

11 Övrigt

11.1 I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från PMR sida, som gör att PMR ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att PMR befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.
11.2 Alla namn, beteckningar mm som förekommer på PMR hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.
11.3 Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webb-platserna kontrolleras inte av PMR och PMR bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webb-platser eller innehållet i länkarna i sådana webb-platser. PMR tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webb-platser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från PMR av aktuell webb-plats.